อสังหาริมทรัพย์

%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%94-1

ในปัจจุบัน การใช้เซลล์บำบัดในการรักษาโรค ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ ในยุโรป มีประวัติการใช้เซลล์ในการรักษาโรคต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีผลงาน การวิจัยรองรับ อย่างแพร่หลาย มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวนมากที่ทำการรักษาได้ยากด้วยการแพทย์แบบแผน รวมทั้ง ประเทศไทย ได้บินไปปรึกษาและรับการรักษายังต่างประเทศในประเทศไทยของเราก็ได้มีคณะแพทย์ และนักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้ ศึกษา ดูงาน เพื่อติดตามผลการใช้เซลล์บำบัดอย่างต่อเนื่องพบว่า เซลล์บำบัด สามารถรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการรักษาที่วงการแพทย์ยุโรป รับรอง และมองเห็นว่าทิศทาง

การรักษาโรคในอนาคต “เซลล์บำบัด” จะมีบทบาทสำคัญต่อวงการแพทย์ ทั้งในเชิง ป้องกันและรักษาโรค มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เซลล์นี้อย่าง ต่อเนื่องเช่นกัน มีการวิจัย สเตมเซลล์ เพื่อการรักษาทั้งการรักษาโรคมะเร็ง รักษาข้อเข่าเสื่อมและ พาร์กินสัน และมีโครงการวิจัยและพัฒนา ศาลายาสเตมเซลล์ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาสุขภาพมีความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ โดยให้มีความพร้อมสูงสุดในการรองรับผู้ป่วยนานาชาติที่เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทย มากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี และเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีการรวมตัวกันเพื่อเปิดเสรีการค้าและบริการสำคัญ ซึ่งประเทศไทยได้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักในด้าน การท่องเที่ยวและการบิน นั่นหมายถึงจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้ ประกาศความเลิศในงานบริการของเรา ในทุกๆ ด้าน และที่สำคัญ งานบริการทางด้านสุขภาพ

ดังนั้นคณะแพทย์จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อไม่ให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และไม่ให้เกิดความล้าหลังทางด้านการใช้เซลล์บำบัด ประกอบกับการใช้เซลล์บำบัดอย่างถูกวิธีในการรักษาโรค มีคุณประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตมนุษย์จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้เรื่องเซลล์บำบัดสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปโดยกำหนด